Historien bag fmff

Forsikringsselskabernes Markedsføringsforeningen blev stiftet umiddelbart efter 2. verdenskrig, nemlig d. 6 juni 1945, under navnet Akkvisitionschefernes Fællesråd

Den daværende formålsparagraf var:

I foreningens første 25 leveår fokuseredes der primært på rekruttering mellem selskaberne og leveregler herfor, fælles fodslag omkring akkvisitøruddannelsen og naturligvis medlemsmøder, hvis indhold lå tæt op ad ovennævnte fokus-områder. Allerede i stiftelsesåret indledtes et samarbejde med de øvrige nordiske lande. Samarbejdet og kontakterne blomstrede i de følgende år.

I 70 erne begyndte fusionerne for alvor at præge billedet og dermed ændredes foreningens rolle 
sig også. Der blev sat fokus på forsikringsbranchens fremtidige struktur. Det blev overvejet om foreningen skulle nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle reflektere over “Fællesrådets fremtidige virke”. Pragmatiske medlemmer foreslog i stedet, at man tog stilling fra omvæltning til omvæltning!

Fusionerne medførte et fald i antallet af selskaber der var repræsenteret, nemlig fra 37 til 22 
samtidig med, at antallet af medlemmer var uændret. Med andre ord var selskaberne repræsenteret med flere medlemmer. Også deltagerkredsen ændrede karakter, da branchens “tunge drenge” blev suppleret med med repræsentanter for reklame- og uddannelsesafdelinger.

På uddannelsessiden ændrede foreningens rolle sig også. Den første strukturede uddannelse blev 
etableret i 1953 – Forsikringsvæsenets Akkvisitørskole. Uddannelsen var ikke obligatorisk, det blev den først 10 år senere, nemlig 1/1-1963. I 70 erne blev der sat yderligere fokus på assurandøruddannelse i branchen og uddannelsen blev henlagt til Forsikringshøjskolen.


Modernisering af Fællesrådet
Efter generalforsamlingen i 1983 mente bestyrelsen, at der var fremkommet kommentarer, som lagde op til ændringer af vedtægter og mødeform i foreningen. Også foreningens navn skulle moderniseres og man besluttede sig til Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening.

Moderniseringen medførte tillige en revidering af formålsparagraffen.

En ny vedtægtsændring i 2005 ændrede medlemskredsen tll at være hele forsikringsbranchen. Det 
betød af forsikringsmæglere og forsikringsagenter også kunne være medlem af foreningen. frem til 2017 var det dog et begrænset antal.

I 2020 fyldte Forsikringsselskabernes Markedsføringsforening 75 år. Grundet Covid-19 situationen 
blev der dog ikke afholdt noget jubilæum som ellers planlagt.